Stadgar

Vad är en gemensamhetsanläggning? Det förklaras i detta dokument

Nya stadgar från extrastämma 20211021 (samma som nedan)

STADGAR FÖR MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Föreningens företagsnamn är Mörbyfjärdens Samfällighetsförening.

§ 2 SAMFÄLLIGHETER

År 2019 genomfördes en omförrättning som slutgiltigt beslutades den
12 november 2019. Föreningens syfte är att förvalta gemensamhetsanläggningarna Haninge Sundby GA:1, GA:5, GA:16, GA:17, GA:18 och GA:19.

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 STYRELSE – SÄTE OCH SAMMANSÄTTNING

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Haninge kommun, Stockholms län.
Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter samt minst 1 och högst 3 suppleanter.

§ 6 VAL

Styrelsen väljs vid föreningsstämma. Första gången val äger rum skall mandattiden för tre av styrelseledamöterna och två av suppleanterna vara ett år. I övrigt skall mandattiden vara två år. Valet skall förberedas av en valkommitté.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§ 7 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE, FÖREDRAGNINGSLISTA

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall vara ledamöterna tillhanda minst 8 dagar före sammanträdet.
Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej yttranderätt eller rösträtt.

§ 8 BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst förutom vid personval som i stället avgörs genom lottning.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 FÖRVALTNING

Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över delägande fastigheter dess andelstal och ägare
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning utses två revisorer och två revisorssuppleanter. Val sker vid ordinarie föreningsstämma. Första gången val äger rum skall mandattiden för en av revisorerna och en av suppleanterna vara ett år. I övrigt skall mandattiden vara två år. Valet skall förberedas av en valkommitté. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND

Styrelsen skall upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas.
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättning ske i enlighet med av styrelsen upprättad plan.

§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall hållas årligen, senast under maj månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket Samfällighetslagen.
Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att under två veckor före stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. Kallelse kan ske digitalt genom till exempel användande av e-post eller genom brev till medlemmarna. Om digital kallelse/e-post skall användas skall godkännande inhämtas från varje medlem. Medlemmarna ansvarar själva för att deras e-postadresser/uppgifter hålls aktuella och anmäler eventuella ändringar till styrelsen.
I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall föredragas på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavlor.

§ 15 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för
medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas

 1. val av ordförande för stämman och stämmoordförandens val av protokollförare
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. prövande av om stämman blivit behörigen utlyst/sammankallad
 5. godkännande av dagordning
 6. framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser
 7. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 8. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 9. ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 11. val av styrelse och styrelseordförande samt av suppleanter
 12. val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. val av valkommitté
 14. övriga frågor
 15. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vid extra stämma skall ärendena under punkt 1, 2, 3, 4, 8 och 15 alltid behandlas.

§ 17 DISPOSITION AV AVKASTNING

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

§ 18 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
I fråga om omröstning med mera gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud med mera som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman.

20 ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR

Vid omröstning i en fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han eller hon äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har röstat för det. Beslut om ändring av stadgar skall fattas på två på varandra följande stämmor, varav ett skall vara ordinarie stämma: Stämmorna skall äga rum med minst 30 dagars mellanrum.
Styrelsen skall se till att ett beslut genast anmäls för registrering. Beslutet får inte tillämpas innan det har registrerats.

Dessa stadgar har antagits vid stämma den 21 oktober 2021