Regler för eldning av avfall

SMOHF, Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund meddelar följande:

Förbud mot eldning av avfall

Det är inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. Förbudet gäller både företag och privatpersoner. Det är t ex aldrig tillåtet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och orsaka störningar på omgivningen.

Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall. Vid eldning i öppen eld, kaminer eller i pannor är förbränningen ofullständig och det avgår en avsevärt större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening. En annan anledning till att privatpersoner eller företag inte tillåts elda avfall är att energin i avfallet ska användas, t.ex. till produktion av elenergi eller fjärrvärme.

Eldning av torrt trädgårdsavfall

Du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som orsakar stora mängder rök. Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras. En mindre mängd torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar, är dock undantaget från förbudet under några specifika veckor på året och behöver inte anmälas. Det gäller under förutsättning att eldningen inte orsakar störningar till omgivningen och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret. Om eldningsförbud råder är det tillåtet att elda en vecka efter det att eldningsförbudet har upphört.

På våren får du elda under vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton. På hösten får du elda under vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. I område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (> 10 bostadshus) är det även tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under andra tider. Eldningen får dock inte orsaka störningar på omgivningen.

Ansvar vid eldning

Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning. Den som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse i högst två år.