Rutin vid problem

Fel på/i vakuumtoaletten

Om toaletten fungerar sämre än normalt eller inte alls, försök om möjligt konstatera om felet kan ligga hos dig själv genom att kontrollera följande:

  • Inget händer när man spolar
  • Fräsande eller främmande ljud från toaletten?
  • Försvinner vattnet i toalettskålen utan att ni spolar?
  • Om någon granne som är inkopplad på samma station är på plats, kontrollera om de har vakuum i toaletten.

Kontakta därefter styrelsen för Ornö Brevik samfällighetsförening, i första hand per telefon:

Göran Stenfelt                       0708-19 59 49                          goran.stenfelt@hotmail.com

eller, om Göran inte är anträffbar,

Peter Lundbeck                     070-268 73 92                          lundbeck@telia.com

Styrelsen tar därefter kontakt med Thomas Larsson eller annan för ändamålet lämplig entreprenör för vidare felsökning och åtgärder.

Som medlem behöver man alltså inte själv kontakta entreprenör utan det ombesörjs av styrelsen.

Om man däremot med säkerhet vet att felet finns på den egna fastigheten, d.v.s. från tomtgräns/servis in till toaletten/BDT-avloppet, kan man själv ta kontakt med Thomas Larsson. Se vidare ”Ansvar” längre ned.

Meddela gärna styrelsen på obs@morbyfjarden.se att felsökning och åtgärd är gjord.

Fel i BDT-avloppet

Om man upptäcker ett fel eller problem med BDT- avloppet ska man agera på samma sätt som beskrivs ovan.

Ansvar

Ornö Brevik samfällighetsförening (OBs) ansvarar för fel som uppstår på stamnätet och all övrig utrustning utanför respektive fastighets tomtgräns som t.ex. vakuumstationer, tankområde, etc.

Fastighetsägaren ansvarar för fel, t.ex. stopp i ledningen eller toaletten, som uppstår på den egna fastigheten räknat från tomtgräns/servisventil och in till huset. Fastighetsägaren kan också bli ansvarig för fel i stamnätet och övrig utrustning i de fall nedspolning av saker, som inte får spolas ned, har skett från fastighetens toalett/toaletter.

Med vänlig hälsning

2023-01-18

Styrelsen för Ornö Brevik samfällighetsförening