Välkommen till Mörbyfjärden!

Nyheter

  • MSF söker en projektledare för utveckling av sommarvattennätet

    Mörbyfjärdens samfällighetsförening (MSF) söker en driven och intresserad person för nödvändig förändring/utveckling av sommarvattennätet. Styrelsen ser en stor risk för höjda kostnader för sommarvattennätet som drabbar berörda hushåll om inget görs, med akuta reparationer samt återställande av mark och vägar. Bakgrunden är det större vattenläckage som skedde på Stornäset i maj 2022, som berodde på … Läs mer

  • Biljettpris 60 kronor för tennis och bastu 2023

    På senaste årsstämman diskuterades att biljettpriserna ska höjas från 40 till 60 kronor för en timme i bastun respektive på tennisplan. Detta börjar gälla från år 2023 och 60-kronorsbiljetterna säljs nu hos ombuden. Gamla biljetter kan användas som betalning eller delbetalning för de nya. Frågor kan tas med Mikael Andersson på 0734-42 71 39.

  • Risk för begränsad framkomlighet i tomtområdet

    Vattenfall avser att starta en omläggning av kablage och bygga en ny kraftstation vid stickvägen mot Bruket och färjan. Detta kan under en tid innebära viss begränsad framkomlighet även på tomtområdets huvudväg. Start preliminärt denna vecka (vecka 42). Frågor kan tas direkt med vägansvarige Mats Åkerlind på tel: 0703-81 00 87.

Samfälligheten

Mörbyfjärdens samfällighet förvaltar mark, dricksvatten, vägar, idrottsanläggningar och hamnanläggningar inom samfällighetens markområde.

Markområdet är beläget runt mörbyfjärden på Ornös västra sida. Inom området finns ca 320 fastigheter för fritidsboende eller permanent boende

Läs mer

MIF

MIF, Mörbyfjärdens Idrottsförening är en ideell förening och etablerades 1975. Föreningens syfte är att stimulera till, organisera och genomföra idrotts- och friluftsverksamhet så att boende i Mörbyfjärden på Ornö kan utveckla god hälsa, grannsämja och trivsel samt att våra ungdomar kan utveckla sina färdigheter och känna trygghet och glädje inom utvalda idrottsgrenar.

Vår ambition är att genomföra så stora delar av sommarprogrammet som möjligt, framförallt aktiviteter som riktar sig mot barn och ungdomar….

Läs mer

Aktiviteter

Avlopp

Det finns 2 olika VA föreningar som ansvarar för att anlägga och förvalta/drifta avloppsanläggning för toalett och BDT.

Ornö Brevik samfällighet (OBs) består av cirka 85 fastigheter inom kvarteren Lillbrevik, Brevik, Konvaljeholmen, Stornäset , Norra Gärdet och Breviksängen.

Bodalviken ARV Samfällighetsförening består av cirka 40 st fastigheter inom kvarteren Bodal och Bodalsberget.

Historik

Det område som nu är vårt kära tomtområde bestod tidigare av Breviks Gård. Huvudbyggnaden var den röda byggnaden som sedan blev ”Tomtkontoret”, den uppfördes omkring 1840. Brevik var den tredje största gården på Ornö vid den tiden. Vidare fanns torpen Åkersberg (tomt 4) och Lill-Brevik (tomt 12), Kolnäset (tomt48-49) samt Bodal. Det äldsta huset är Bodal, som har anor från 1600-talet. Under viss tid bodde kommendanten på Dalarö Skans på Bodal….

Läs mer