Välkommen till Mörbyfjärden!

Nyheter

  • Risk för begränsad framkomlighet i tomtområdet

    Vattenfall avser att starta en omläggning av kablage och bygga en ny kraftstation vid stickvägen mot Bruket och färjan. Detta kan under en tid innebära viss begränsad framkomlighet även på tomtområdets huvudväg. Start preliminärt denna vecka (vecka 42). Frågor kan tas direkt med vägansvarige Mats Åkerlind på tel: 0703-81 00 87.

  • Sommarvattnet stängs den 7 november

    Sommarvattnet i området stängs efter helgen 5–6 november. Detta gäller under förutsättning att vi inte drabbas av köldgrader innan dess. Om så sker kan sommarvattnet behöva stängas av tidigare. Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg på 0734 13 14 76.

Samfälligheten

Mörbyfjärdens samfällighet förvaltar mark, dricksvatten, vägar, idrottsanläggningar och hamnanläggningar inom samfällighetens markområde.

Markområdet är beläget runt mörbyfjärden på Ornös västra sida. Inom området finns ca 320 fastigheter för fritidsboende eller permanent boende

Läs mer

MIF

MIF, Mörbyfjärdens Idrottsförening är en ideell förening och etablerades 1975. Föreningens syfte är att stimulera till, organisera och genomföra idrotts- och friluftsverksamhet så att boende i Mörbyfjärden på Ornö kan utveckla god hälsa, grannsämja och trivsel samt att våra ungdomar kan utveckla sina färdigheter och känna trygghet och glädje inom utvalda idrottsgrenar.

Vår ambition är att genomföra så stora delar av sommarprogrammet som möjligt, framförallt aktiviteter som riktar sig mot barn och ungdomar….

Läs mer

Aktiviteter

Avlopp

Det finns 2 olika VA föreningar som ansvarar för att anlägga och förvalta/drifta avloppsanläggning för toalett och BDT.

Ornö Brevik samfällighet (OBs) består av cirka 85 fastigheter inom kvarteren Lillbrevik, Brevik, Konvaljeholmen, Stornäset , Norra Gärdet och Breviksängen.

Bodalviken ARV Samfällighetsförening består av cirka 40 st fastigheter inom kvarteren Bodal och Bodalsberget.

Historik

Det område som nu är vårt kära tomtområde bestod tidigare av Breviks Gård. Huvudbyggnaden var den röda byggnaden som sedan blev ”Tomtkontoret”, den uppfördes omkring 1840. Brevik var den tredje största gården på Ornö vid den tiden. Vidare fanns torpen Åkersberg (tomt 4) och Lill-Brevik (tomt 12), Kolnäset (tomt48-49) samt Bodal. Det äldsta huset är Bodal, som har anor från 1600-talet. Under viss tid bodde kommendanten på Dalarö Skans på Bodal….

Läs mer