Vatten

GA:17, GA:18, GA:19 – Vatten
GA:17 ansvarar för samfällighetens vattenförsörjning och brunnar. GA:18 och GA:19 hanterar vintevattennätet respektive sommarvattennätet.
Ansvarig: Björn Wennberg, tomt 309, bjorn.wennberg@gmail.com

Allmänt om vattensystemet

Samtliga fastigheter i Mörbyfjärden förses med vatten från två gemensamma vattenverk (Brevik och Bodal) som bägge använder grundvatten från djupborrade brunnar. Trycket i nätet upprättshålls via stora hydroforer och tryckpumpar.

  • Vattenverket i Brevik matas från tre olika brunnar och har en tank på 25 kbm (25 000 liter).
  • Vattenverket i Bodal matas från en brunn och har en tank på 20 kbm (20 000 liter).

I de västra delarna av området och i Södra Storskogen finns ett sommarvattennät. I centralområdet finns ett åretruntvattennät (tidigare fanns ett sommarvattennät men det är i princip taget ur drift). I Norra Storskogen, Bodal och Bodalsberget finns ett åretruntvattennät för de fastigheter som är ansluta till det gemensamma avloppet i dessa kvarter, övriga fastigheter i dessa kvarter har endast tillgång sommarvatten.

Normalförbrukning per år är cirka 9000 kubikmeter per år. Största förbrukning sker under midsommar då det förbrukas 120 kbm/dygn vilket motsvarar cirka 400 liter per dygn och fastighet.

Vattenprover tas regelbundet och publiceras på hemsidan. Förbrukning av vatten avläses löpande och ibland dagligen.

Ventiler i gatan/mark får endast öppnas/stängas av Samfälligheten och dess entreprenör. Ventil på ståndarrör (sommarvatten) får man själv öppna/stänga.

Regler för användning av vattnet

Vattnet är endast till för hushållsändamål. Det är förbjudet tex att använda vattnet till att fylla pooler, bevattna gräsmattor och använda vattnet till biltvätt. Skälet till dessa restriktioner är att dels skydda vattentäkterna och dels eftersom systemet inte är dimensionerat för att klara denna typ av laster.

Exempelvis så rymmer en pool mellan 1 000-50 000 liter vatten och att fylla den skulle tömma våra gemensamma tankar. Att bevattna gräsmattan drar upp till 1 000-3 000 liter/timme beroende på typ av slang och tryck.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet. Rapportera läckor, skaffa diskmaskin, använd högtryckstvätt vid båttvätt, spara regnvatten för bevattning, täta läckande kranar och låt inte vatten stå och rinna.

Regler för anslutning till åretruntvatten i Centralområdet

Fastighetsägaren ansvarar och bekostar grävning och anslutning. Anslutningen skall besiktigas av Samfälligheten före den tas i bruk och det är Samfälligheten som vrider om ventiler. Utöver detta tar Mörbyfjärdens Samfällighet ut en engångsavgift om 10 000 kr/anslutning. Utöver detta så höjs andelstalet från 3 till 4 vilket ökar den årliga kostnaden.

Vattenprover

Vattenprover graderas i skalan tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Vårt vatten skall uppfylla Livsmedelsverkets krav på dricksvatten. Dessa krav är strängare än de som gäller för egna brunnar. Så tex kan vårt vatten få betyget ”tjänligt med anmärkning” men hade det kommit från en egen brunn hade detta ansetts vara ”tjänligt”.

Här finns senste protokollen från laboratorieanalys av vattnet:

Vattenprover maj 2018.
Vattenprover har tagits i slutet av maj för att säkerställa att vårt vatten är av god kvalitet. Biologiska prover har tagits vid:
Näsudden tomt 140
Breviksängen 224
Bodalberget 309

Samtliga prover bedömer vattnet som tjänligt men det finns en anmärkning på Bodalvattnet på odlingsbara mikroorganismer.
Vid Bodalsverket har även prov tagits före och efter filter för att säkerställa att filtren fungerar tillfredsställande. Vid provtagning eller i samband med analys hos Eurofins måste antas att proverna har blandats då provet märk “Före filter” har en analys som har mycket låga mangan och järnhalter samt ett färgtal på 12 jämfört med provet märkt “Efter filter” uppvisar högre järn och manganhalter samt ett färgtal på 32 (men tjänligt). Vi drar slutasatsen att proven blandats ihop. Jag och min familj dricker det.


Vattnet från Bodal är mycket mjukt då filtret tar bort kalk, det är bra! Du kan vara mycket sparsam med diskmedel eller tvål då små mängder räcker för att göra rent. Din kaffebryggare, diskmaskin samt tvättmaskin kommer att hålla betydligt längre. Mjuk vatten är ett bra vatten. Den ibland feta känsla som man känner när man använder tvål eller tex diskmedel är ett mjukmedel som tillsätts i tex tvål eller diskmedel.


Bodalsverket är utrustat med filter för att ta bort järn, mangan och humus (det tar även bort bl.a. kalk). Vi har haft verket i normal drift i drygt ett år och har trimmat det vid två tillfällen och verket bedöms fungera bra. Vad som vi inte är nöjda med är färgen, det är ibland en gul ton i vattnet som beror på humus. Humus är rester från växter som brutits ner och är en estetisk anmärkning, det är alltså inte farligt på något sätt men det vore fint med ett klarare vatten. Inom B-sektionen kommer vi att undersöka alternativ för att sänka färgtalet och humusmängden ytterligare under 2018 och återkommer i frågan.

Några extra ord om vattnets färg och humus
Om man jämför Bodalsvattnet med vatten från tex Stockholm där färgtalet under 1, dvs kristallklart, syns en skillnad. Bodalsvattnet ligger på 12, ett färgtal på 30 är gränsen för “tjänligt med anmärkning på färg” dvs Bodalvattnet är med god mån godkänt men inte på Stockholmsnivå.  Färgen kan variera beroende på hur mycket humus som kommer från brunnen, filtret har en kapacitet att ta bort humus men färgen kommer påverkas av mer eller mindre färgat vatten från brunnen. Vill man veta mer om humus rekommenderar jag http://info1.ma.slu.se/ima/publikationer/brochure/vattnens_farg.pdf. Vattnet i brunnen påverkas också av regn och smältvatten och så dess färg. Med de filter vi har idag kommer alltså färgen att variera något beroende på vattnet i brunnen, regn och snösmältning men det är tjänligt och gott. Jag och min familj dricker det.

– Björn Wennberg


Tidigare prover:

Maj 2017:

Aug 2016:

Vattenprover för er med enskilt avlopp

SMOHF efterfrågor ett fullständigt vattenprov till de fastighetsägare som söker enskilt avlopp.

Här är ett Vattenprov som är ett mer omfattande prov som kan lämnas till SMOHF för de som söker enskilt avlopp. För ansökningar om enskilda avlopp så ligger det på fastighetsägaren att ange avstånd och placering till samtliga närliggande dricksvattenbrunnar. Samfälligheten har för närvarande 3 brunnar. En vid vattenverket, en i Lill Brevik och mellan Norra gärdet och Breviksängen.

Frågor: kontakta sektionsledaren, se överst på denna sida.