Vägar & marker

GA:5 – Vägar & marker
Ansvarig vägar: Mats Åkerlind, tomt 204, mats.akerlind@byggforetagen.se
Ansvarig allmän platsmark: Vakant. Vid frågor kontakta Stefan Engström, tomt 136, stefan@seark.se

GA:5 ansvarar för driften av gemensamhetsanläggningen Haninge Sundby GA:5 som omfattar vägar, parkeringsplatser och diken samt allmän platsmark, det vill säga den mark inom Samfälligheten som är i kommunens ägo. Sektionen ska förvalta befintliga anläggningar, materiel och verktyg för verksamheten, samt hantera frågor som gäller nyanskaffningar.

Sektionen ansvarar för att vägarna i Mörbyfjärdens tomtområde underhålls och bevaras i gott skick samt vinterväghållning. Barmarksunderhåll med målsättningen att vägarna ska medge rimlig komfort för fordonstrafik vid ca 30 km/tim på Breviksvägen och Bodalsvägen samt vid ca 20 km/tim på kvartersvägarna.

Löpande utför sektionen tillsyn av skogsmark med särskild uppmärksamhet på vindfällen som kan utgöra fara. Flisning ordnas samt borttransport av ihopsamlat ris. Här ingår också att planera, och efter särskilt styrelsebeslut, låta verkställa sådan skogsavverkning som stöds av gällande skogsbruksplan. I förekommande fall lämnas tomtägare tillstånd att avverka träd utanför tomtmark.