Sektion B, Vatten

Sektion B ansvarar för samfällighetens vattenförsörjning och brunnar.
Sektionsledare: Mattias Nilsson, tomt 321, mat_nils@hotmail.com

Allmänt om vattensystemet

Samtliga fastigheter i Mörbyfjärden förses med vatten från två gemensamma vattenverk (Brevik och Bodal) som bägge använder grundvatten från djupborrade brunnar. Trycket i nätet upprättshålls via stora hydroforer och tryckpumpar.

  • Vattenverket i Brevik matas från 3 olika brunnar och har två tankar på totalt 25 kbm (25 000 liter).
  • Vattenverket i Bodal matas från 1 brunn och har en 1 tank om 20 kbm (20 000 liter)

I de västra delarna av området och i Södra Storskogen finns ett sommarvattennät. I centralområdet finns ett åretruntvattennät (tidigare fanns ett sommarvattennät men det är i princip taget ur drift). I Norra Storskogen, Bodal och Bodalsberget finns ett åretruntvattennät för de fastigheter som är ansluta till det gemensamma avloppet i dessa kvarter, övriga fastigheter i dessa kvarter har endast tillgång sommarvatten.

Normalförbrukning per år är cirka 9000 kubikmeter per år. Största förbrukning sker under midsommar då det förbrukas 120 kbm/dygn vilket motsvarar cirka 400 liter per dygn och fastighet.

Vattenprover tas regelbundet och publiceras på hemsidan. Förbrukning av vatten avläses löpande och ibland dagligen

Ventiler i gatan/mark får endast öppnas/stängas av Samfälligheten och dess entreprenör. Ventil på ståndarrör (sommarvatten) får man själv öppna/stänga.

Regler för användning av vattnet

Vattnet är endast till för hushållsändamål. Det är förbjudet tex att använda vattnet till att fylla pooler, bevattna gräsmattor och använda vattnet till biltvätt. Skälet till dessa restriktioner är att dels skydda vattentäkterna och dels eftersom systemet inte är dimensionerat för att klara denna typ av laster.

Exempelvis så rymmer en pool mellan 1000-50 000 liter vatten och att fylla den skulle tömma våra gemensamma tankar. Att bevattna gräsmattan drar upp till 1000-3000 liter/timma beroende på typ av slang och tryck.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet. Rapportera läckor, skaffa diskmaskin, använd högtryckstvätt vid båttvätt, spara regnvatten för bevattning, täta läckande kranar och låt inte vatten stå och rinna.

Regler för anslutning till åretruntvatten i Centralområdet

Fastighetsägaren ansvarar och bekostar grävning och anslutning. Anslutningen skall besiktigas av Samfälligheten före den tas i bruk och det är Samfällighten som vrider om ventiler. Utöver detta tar Mörbyfjärdens Samfällighet ut en engångsavgift om 10 000 kr / anslutning. Utöver detta så höjs andelstalet från 3 till 4 vilket ökar den årliga kostnaden (detta kommer ändras i samband med kommande förrättning).

Vattenprover

Vattenprover graderas i skalan tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Vårt vatten skall uppfylla Livsmedelsverkets krav på dricksvatten. Dessa krav är strängare än de som gäller för egna brunnar. Så tex kan vårt vatten få betyget ”tjänligt med anmärkning” men hade det kommit från en egen brunn hade detta ansetts vara ”tjänligt”.

Här finns senste protokollen från laboratorieanalys av vattnet:

Dessa vattenprover visar att vårt vatten är tjänligt men det finns en anmärkning på färgen på vattnet och halten ”odlingsbara mikroorganiser” vad gäller vattnet från Bodalsverket. Vi hade tidigare även förhöjda halter av ”odlingsbara mikroorganismer” även i Centralområdet men dessa halter har glädjande nu gått ner. Vad gäller halterna av ”odlingsbara mikroorganismer” så finns dessa i nätet och kan ha tillkommit i samband med alla byggnationer, avgrävningar, reparationer. Vi analyserar detta vidare och tittar på möjliga åtgärder.

 Generellt om vattnet kan sägas att vi har mycket bra vatten vilket vi skall vara tacksamma för. I många brunnar på Ornö finns det förhöjda halter av mangan. Detta syns som ett ”svart sandliknande pulver” som gärna sätter sig i munstycken på blandare mm. I vattnet från Breviksverket så blir detta ofta tydligt efter driftstörningar då större mängder mangan som ”ligger i ledningarna” åker med ut till kranar mm.

I Bodalsverket finns ett filter som tar bort både Järn och Mangan samt skall ta bort den gula tonen på vattnet. Filtren är igång och fungerar bra vilket man kan se att det är låga halter av Järn och Mangan. Däremot så är det inte än perfekt intrimning av vad gäller färg och vi jobbar med detta


Tidigare prover:

Maj 2017:

Aug 2016:

Vattenprover för er med enskilt avlopp

SMOHF efterfrågor ett fullständigt vattenprov till de fastighetsägare som söker enskilt avlopp.

Här är ett Vattenprov som är ett mer omfattande prov som kan lämnas till SMOHF för de som söker enskilt avlopp. För ansökningar om enskilda avlopp så ligger det på fastighetsägaren att ange avstånd och placering till samtliga närliggande dricksvattenbrunnar. Samfälligheten har för närvarande 3 brunnar. En vid vattenverket, en i Lill Brevik och mellan Norra gärdet och Breviksängen.

Frågor: kontakta Mattias Nilsson, se ovan.