Missfärgningar kvar i områdets vatten

Rapporter om missfärgat vatten har kommit in nu (15 januari) från Konvaljeholmen. Troligen handlar det om mangan och järn som fälls ut i vattnet när det ligger stilla. Spola rikligt eller hämta vatten vid vattenverken.

Vi återkommer så fort vi vet mer om situationen.

Frågor kan tas med vattenansvarig Björn Wennberg på tel 0734-131476

Missfärgning av vatten noterat vid tappställen i området

Missfärgat vatten (mörkt) har noterats i tomtområdet från två tappställen – vid gamla affären och vid Bodalsvägen, där promenadstigen går ned till Norra Gärdet. Vi ska undersöka detta och råder dem som noterar missfärgning att spola ur ledningarna ordentligt. Vattnet kan också kokas. Alternativt kan vatten hämtas från Bodalsverket.

Frågor, kontakta Björn Wennberg på 0734-13 14 76

Avverkningen av naturskogen vid Kolnäsviken

Uppdatering 8 december

“Vi anser att området är mycket skyddsvärt och även angränsade mark,
samt angränsande hällmark! “
-Bo Törnquist och Bo Karlsson, två välkända biologer efter
genomförd inventering av området i november.

Som flera av er känner till ska delar av skogen bakom Kolnästäppan avverkas (se orange markerad yta på kartan). En trollskog med mycket höga naturvärden, även kallad ur- eller naturskog bedömd som mycket skyddsvärd. Därtill ska en metod som kallas ”markberedning” användas vid avverkningen. Det är den metod som visar minst hänsyn till de befintliga ekosystemen. 

Kommunens inventering visar höga naturvärden 

I november inventerades området på naturvärden på initiativ av Haninge kommun. Området bedöms som mycket skyddsvärt. Bland annat visade inventeringen fynd av Grön sköldmossa, en mossa som måste skyddas enligt EU:s art-och habitatdirektiv. Även den starkt hotade växten Ryl (en sällsynt lingonväxt) samt signalarten vågig sidenmossa hittades.

30:e december sista datum för Skogsstyrelsen att stoppa avverkningen
Skogsstyrelsen har möjlighet att avslå avverkningsanmälan eller kräva att större hänsyn tas vid avverkningen.  Det måste i så fall ske senast 6 veckor innan avverkningsanmälan gjordes, dvs. 30 december. Efter hårda påtryckningar har en grupp bestående av boende i Brevik, lyckats få Skogsstyrelsen att lova att inventera området på höga naturvärden. Skogsstyrelsens bedömning är ännu inte känd.  

Den absolut bästa utgången vore om Skogsstyrelsen ville skydda området mot bakgrund av de höga naturvärdena, till exempel genom reservat. Men det är osäkert om Skogsstyrelsen hinner eller väljer att göra detta.

Området utpekas som rekreationsområde enligt byggplanen. 

Enligt Breviks byggplan från 60-talet ingår området i vad som är tänkt som ett ”strövområde”. Att området ingår i byggplanen innebär att markägaren måste söka tillstånd från kommunen för att få avverka. Detta har ännu inte gjorts. 

Det bör även framhållas att Ornö som en del av kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland har ett särskilt och uttryckligt lagstöd för skydd av sin naturmiljö. Enligt Miljöbalken Kap.4 §2 skall turismen och friluftslivet (främst det rörliga friluftslivets intresse) särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Vad händer nu?

Den grupp som engagerat sig i Kolnäsviken förbereder just en överklagan av avverkningen, ifall Skogsstyrelsen inte avslår avverkningsanmälan. Kontakta Leonard Brunner 0735600545, leonardbrunner@hotmail.com för frågor och mer information.

Fakta

Avverkningsanmälansnummer: A66380-2021

Antal hektar: 10,3

Markägare: Margareta Stenbock von Rosen /Lindviken Förvaltning AB

Skogsbolag: Mellanskog

Av Nina Wertholz

Extrastämman den 21 oktober tog två beslut

Mörbyfjärdens Samfällighet hade en extrastämma den 21 oktober. Vid detta möte beslutades två saker:

  1. Nya stadgar är antagna enligt det underlag som skickades ut inför stämman. Den stora förändringen är att föreningens årsstämma kan hållas senast i maj månad istället för i mars som tidigare var fallet.
  2. Föreningen byter debiteringsprincip och kan nu debitera årsavgiften uppdelad på två tillfällen per år.

Läs protokoll från extrastämman på denna sida. Förslaget på nya stadgar har alla medlemmar i föreningen fått i utskicket inför extrastämman. De anslås på vår webbplats när de godkänts av Lantmäteriet.

Sommarvattnet stänger efter vecka 44

Sommarvattnet stängs av enligt plan direkt efter höstlovet, vecka 44, som avslutas söndagen den 7 november. Om det fryser på före det så kan en tidigare stängning bli aktuell snabbt. Det meddelas i så fall här på denna webbplats.

Frågor kan tas med vattenansvarig Björn Wennberg på 0734-13 14 76.

Sjösättningsrampen är i dåligt skick – var försiktiga!

Var försiktiga när ni ska använda sjösättningsrampen för upptagning av båten. Plåtarna sitter löst och syllarna under plåtarna har flyttat på sig. En plåt på vänstra sidan (sett från land) har fått ett veck som vagnarnas hjul kan fastna emot.

Vi uppmanar därför till att ta det försiktigt när ni använder rampen. Vi ska bygga en ny ramp som blir klar till våren.

Frågor tas med hamnkapten Roger Thunell, 070-716 24 08

Breviks brunnar OK efter klorering – verket kopplas in i veckan

Vi har tagit nya prover på vattnet från Breviks brunnar och det ser bra ut. Vi ligger under gränsvärdet som är mycket strängare än för enskild brunn.

Vattnet är därmed tjänligt. Då vi klorerat kan vattnet nog lukta lite ”badhus”, men det är inte farligt. Omkoppling från Bodalsverket till Breviksverket sker denna vecka som börjar 27 september.

Vi fortsätter att kvartalsmässigt mäta vattenkvaliteten i området.

Frågor: skicka SMS till vattenansvarige Björn Wennberg eller ring på 0734-131476.

Röjning av sly i hamnen 2 oktober

Lördagen den 2 oktober med start kl 10.00 ska vi röja i båthamnen, längs med strandlinjen från innerbryggan fram till seglarskolan. Detta för att öka sikten och därmed minska risken för båtstölder i framtiden. Dessutom för att det ska se trevligare ut.

Alla som vill och kan är välkomna. Ta gärna med er grensax, såg, motorsåg eller röjsåg. Annars finns det möjlighet att låna verktyg.

Frågor tas med hamnkapten Roger Thunell, 070-716 24 08

Vattnet tas nu från verket i Bodal

Vi kopplar om så att hela nätet förses från Bodalsverket tills brunnarna i Brevik är i ordning. Vattnet är lite gulare på grund av det humusproblem vi har där.

Omkoppling sker alltså nu och det kan vara bra att spola igenom vatten i kranen ordentligt före användning.

Frågor kan tas med vattenansvarige Björn Wennberg på tel: 0734-13 14 76.

Vattnet från Breviksverket är otjänligt och ska kloreras

Vid nya prov bekräftades det att vattnet från Breviksverket innehåller koliforma bakterier och är otjänligt som dricksvatten. Det är typiskt från mark- och ytvatten som kommit ner i brunn. Vi ska snarast klorera brunnarna och ta nya vattenprov när det är genomfört. Vattnet från Breviksverket bör kokas om man ska dricka det.

Detta gäller alltså allt vatten i området utom vattnet från Bodalsverket, som idag betjänar Bodalsområdet. Man kan ta vatten från Bodalsverket, där tapp finns på nordvästra sidan på vattenverket.

Frågor kan tas med vattenansvarig Björn Wennberg, tel 0734-131476

OBS: tillägg: vi arbetar just nu (förmiddag torsdag 16 sept) med omkoppling så att Bodalsverket försörjer hela området. Återkommer med mer info så snart det är klart.