Vattenprover uppdatering tjänligt/otjänligt

Vattenproverna har nu konfirmerats (dvs man har med mikroskop bestämt sort på bakterier) och det var inga ecoli bakterier i något prov. Detta är mycket positivt då det är ett allvarligt problem, framför allt var ecolibakterierna skulle komma från. Vad som har konfirmerats är de koliforma bakterier som finns naturligt i naturen.

Status på vattnet är nu:

De som får vatten från Breviksverket (alla utom Bodal) har ett tjänligt vatten med anmärkning, man kan koka vattnet om man är orolig eller extra känslig. Antalet koliforma bakterier är lågt men inte noll.

De som får vatten från Bodalsverket (de som bor i Bodal), har ett vatten som är otjänligt pga koliforma bakterier. Vattnet bör framledes kokas. Bodal kan hämta vatten vid Breviksverket, se ovan.

Nya prov kommer att tas på måndag och åtgärder kommer därefter att vidtas om problem kvarstår. UV filter är i drift.

Hur många dagar det tar innan vi vet är inte enkelt att svara på, man odlar i 10 dagar men så fort man ser något meddelar man: ”godkänt” tar 10 dagar, ”underkänt” kan ta mindre än 10 dagar

Om det fortfarande är bedöms otjänligt kommer systemet att kloreras av fackman.

Sektion B

Extrastämman godkände lån – försiktighet på vägarna gäller fortsatt

Extrastämman i Samfälligheten den 18 september tog beslutet om att godkänna ett lån på 2,5 MSEK på 10 år för reparation av vägar och bryggor. Protokoll kommer i närtid från extrastämman. När det gäller vägarna så har de reparerats. De måste nu sätta sig och överskottsgrus ska ”arbetas in” i bitumenemulsionen med hjälp av våra bilars däck när vi kör på vägarna.

Fortsatt försiktighet råder:

 • Tung trafik och trafik med fordon med grova däckmönster såsom traktorer och fyrhjulingar med mera är tillåtna först från den 30 september.
 • Personbilstrafik bör minimeras i vart fall till den 23 september.
 • Viktigt att alla håller hastighetsbegränsningen 30 km/h i hela området, gärna 20 km/h till den 30 september.
 • Vrid inte hjulen med stillastående fordon utan sväng först när bilen är i rörelse.
 • Inga sladdar och hastiga inbromsningar eller accelerationer om det kan undvikas.
 • Tänk på att det lösa gruset ”toppbeläggningen” inledningsvis kan orsaka stenskott.
 • Kör helst inte precis intill vägkanten. Vid möten på kvartersmark – kör ut den inkommande bilen till vägrenen och stanna medan mötande utkörande bil passerar.
 • Vecka 41 eller 42 kommer Thomas Larsson att sopa av vägbanan från löst överskottsgrus. Gruset som hamnar längs vägkanten innebär en viss kantförstärkning.


Vattenprover underkända både på vatten från Breviks och Bodalsverket – vattnet bör kokas

Vid senaste provtagning av vattnet har EUROFINS (laboratoriet) preliminärt meddelat att det förekommer bakterier i vattnet, både koliforma och ecoli, som gör vattnet otjänligt att dricka. 4 av totalt 6 prover påvisar bakterier från två helt skilda vattensystem. Proven är inte konfirmerade och vi avvaktar konfirmering men råder alla att koka vattnet innan man dricker det alternativt tar med eget dricksvatten.

Vad ska du göra?
Du bör koka vatten som du avser att dricka eller tex skölja sallad  med eller ta med eget vatten.
Vad händer nu för att vi skall få ett bakteriefritt vatten?
När 4 av 6 prov från två skilda vattensystem är kontaminerade finns det anledning att ta om proven. Det är svårt att förstå varför båda vattenverken skulle ha bakterier samtidigt, de är helt skilda system. Flaskor eller handhavande kan ha kontaminerat proven vid prov eller i lab. Bodalverket har UV filter som skall döda baketerier så det ska om allt fungerar inte leverera vatten med bakterier i.
Åtgärd 1: Vi kommer snarast ta om proven samt kontollera UV filtren i Bodalsverket
Om problemen kvarstår:
Åtgärd 2: Vi kommer baserat på provsvaren och om problem kvarstår rengöra systemen, detta kommer om, så är fallet, vara en ganska stor åtgärd med eventuell klorering av system samt därefter ta nya vattenprover.
Återkommer med ny information när vi vet mer.
Sektion B

PÅMINNELSE OM EXTRASTÄMMA DEN 18 SEPTEMBER KL. 18

Föreningens medlemmar har i brevutskick fått kallelse till extrastämma i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening. Mötet sker den 18 september kl 18:00 hos Energiföretagen Sverige på Olof Palmes gata 31 vid Norra Bantorget.

Det handlar om beslut avseende finansiering av ny beläggning på våra vägar i området. Föreningen behöver låna upp hälften av de 3 miljoner kronor som projektet kostar. För att kunna ta lånet krävs ett formellt beslut av en stämma.

Välkomna önskar styrelsen

SOPHÄMTNINGEN PÅVERKAS UNDER VÄGARBETET

Styrelsen har nu kommit överens med sophämtningen om att ALLA tunnor töms i nästa vecka (vecka 37), enligt sommartömningsschema.

Därefter blir det uppehåll vecka 38–39. Sedan töms ALLA tunnor igen vecka 40 innan vintertömningsschemat tar över.

Uppdaterade tidpunkter för vägarbetet inom tomtområdet

Entreprenören som arbetar med Mörbyfjärdens vägnät meddelar följande:

 • Vi kör makadam och bergkross hela vecka 36-37.
 • Vägjusteringar har startat i morse (2 september), och avslutas som senast den 17 september.
 • Beläggningarna är planerade till att ske måndag–fredag vecka 38 (16–20/9), om inte vädret ställer till det.
 • Skulle det regna vecka 38 kan arbetet gå över i vecka 39.

Styrelsen kan också meddela att återvinningsstationen temporärt flyttats till stora vägen och att slambilen ska försöka ta vårt område under vecka 40. Vi ber också att få återkomma med närmare besked gällande sopbilen.

OBS: VÄGARBETE INOM TOMTOMRÅDET – KRAFTIGA BEGRÄNSNINGAR!

Vägarna inom Mörbyfjärdens tomtområde ska förbättras med oljegrusbeläggning. Det innebär begränsningar i framkomlighet och flytt av tidpunkt för båtupptagning. Följande tidpunkter och begränsningar gäller:

 • Krossmaterial börjar köras ut onsdag 28 augusti.
 • 2–6 september justeras ytor, vägtrummor fixas med mera, det går bra att samsas på vägarna med lite god vilja.
 • 9–20 september läggs nya beläggningen. Det kan gå att passera med privatbilar, men UNDVIK HELST ATT VARA INOM TOMTOMRÅDET om ni inte måste.
 • Tung trafik kan inte tillåtas trafikera de nybelagda vägarna den 9–20 september.
 • Båtupptagningen den 14 september flyttas till den 7 september.
 • Sjösättningsrampen stängs av vecka 37–38, på grund av vägbeläggningsarbete och bryggrenovering.

Frågor kan tas med vägansvarig Mats Åkerlind på: mats.akerlind@sverigesbyggindustrier.se.

Frågor om båtupptagning kan tas med hamnansvarig Roger Thunell på: roger.thunell@el-logik.com

Vattenpump haveri

Var sparsam med vattnet!
Pumpreparation pågår.
En pump har stannat i Breviksverket (försörjer alla områden utom Bodal) och felsökning pågår.

Det finns ytterligare pump som fortfarande fungerar, men vi vill uppmana till en allmän sparsamhet med vatten tills detta är löst. Man kan hämta vatten vid Bodalsverket om det finns behov.

Renovering av Innerbryggan.

 I år börjar renoveringen av Innerbryggan.

Renoveringen kommers ske fördelat på två år.

Därför måste båtplatserna nummer I15 till och med nummer I44 vara tomma och utan eventuell y-bom från och med den 2 september 2019.

Båtplatserna blir tillgängliga igen till våren 2020, i tid till första sjösättningen. 

Resterande renovering kommer göras under hösten 2020.

 Alternativa båtplatser kommer vara tillgängliga, kontakta hamnkapten vid behov.

Hälsningar,

Roger Thunell – Hamnkapten

E-post: roger.thunell@el-logik.com