Vatten tjänligt även i Bodal efter omprov

Omprov av vatten för Bodal visade på tjänligt vatten med anmärkning. Om man är orolig kan man koka vattnet. Det har visat sig att vi har problem vid provtagningen, det är inte själva handhavandet utan att vi måste spola länge.

Vi ser över och har rengjort UV filtren som även tar det vatten i tanken som cirkuleras via UV filteret.

Kallelse till möte om omförrättning har sänts ut

Lantmäterimyndigheten i Haninge kommun har med posten skickat ut handlingar avseende omprövning av Sundby ga:1 och Sundby ga:13.

Medlemmar i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening kallas till möte tisdagen den 12 november 2019 kl 15:00 i Skärgårdssalen, Haninge kommun, Rudsjöterassen 2 i Haninge. Handlingar, se nedan.

Gå in på https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/lantmateriforrattningar/folja-pagaende-arenden/ och välj ”Lantmäteriförrättning – ansökan och pågående ärenden” (lila ruta).

Ni loggar in med e-legitimation eller lösenord. Vårt ärende heter AB156828, här hittar ni beskrivningar, förrättningskarta och ansökan.


Risupplaget i området har inte kunnat flisas – senarelagt

Vi har haft flismaskin på besök efter att vägarbetena avslutats. Målet var att flisa det gamla ris som legat färdigt på risupplaget vid Bodalsvägen. Trots avstängning av risupplaget med skyltning har nya trädrester tippats vilket omöjliggjorde flisning av riset. Maskinen kunde inte komma åt det och risk fanns att de nylagda vägarna skulle ta skada vid försök att börja arbeta. Nu måste ett röjningsarbete göras innan maskinen på nytt kan tas ut. Vi ber alla att respektera att ingenting får tippas förrän upplaget är flisat. Tidplanen är just nu oklar.

Frågor kan tas med Stefan Engström (stefan@seark.se)

Stölder i hamnen!

Söndag natt den 13 oktober drabbades vi tyvärr av stölder i hamnen. Det är både båtar på land (hamnplanen) och i vattnet som blivit av med dreven på motorerna, både utombords- och inombordsmotorer. Det kan vara bra att se till sin båt den närmaste tiden och att alla hjälps åt att hålla extra koll på vilka som rör sig i hamnen.

Roger Thunell – Hamnkapten

Sommarvattnets avstängning

Vi hoppas kunna erbjuda sommarvatten till och med vecka 44, dvs allhelgonahelgen och höstlovsveckan och planerar därför avstängning vecka 45.

Detta är dock väderberoende, om temperaturen kryper under nollan måste vi stänga av sommarvattnet för att undvika skador på sommarvattennätet.

Då går separat meddelande ut här på hemsidan.

Vatten tjänligt, båda vattenverken”

De senaste vattenproverna visar inga halter av koliforma eller ecolibakterier och vattnet bedöms som tjänligt enligt EUROFINS (de gör våra analyser). Det finns anmärkning på bla på ”odlingsbara mikroorganismer”, men det är en estetisk fråga. Vi kommer jobba vidar med att förbättra vattnet på denna punkt. 

Hade vi bakterier i vattnet vid förra provtagningen?: Proven visade det så ”ja” men det finns flera felkällor, provtappar som inte var tillräckligt rena, otur vid provtagning. Då omprovet visade tjänligt vatten så får man nog misstänka att allt var i sin ordning även i september.
Provas tar var tredje månad och ny prover tas november december.

Vattenprover uppdatering tjänligt/otjänligt

Vattenproverna har nu konfirmerats (dvs man har med mikroskop bestämt sort på bakterier) och det var inga ecoli bakterier i något prov. Detta är mycket positivt då det är ett allvarligt problem, framför allt var ecolibakterierna skulle komma från. Vad som har konfirmerats är de koliforma bakterier som finns naturligt i naturen.

Status på vattnet är nu:

De som får vatten från Breviksverket (alla utom Bodal) har ett tjänligt vatten med anmärkning, man kan koka vattnet om man är orolig eller extra känslig. Antalet koliforma bakterier är lågt men inte noll.

De som får vatten från Bodalsverket (de som bor i Bodal), har ett vatten som är otjänligt pga koliforma bakterier. Vattnet bör framledes kokas. Bodal kan hämta vatten vid Breviksverket, se ovan.

Nya prov kommer att tas på måndag och åtgärder kommer därefter att vidtas om problem kvarstår. UV filter är i drift.

Hur många dagar det tar innan vi vet är inte enkelt att svara på, man odlar i 10 dagar men så fort man ser något meddelar man: ”godkänt” tar 10 dagar, ”underkänt” kan ta mindre än 10 dagar

Om det fortfarande är bedöms otjänligt kommer systemet att kloreras av fackman.

Sektion B