”Vattenprov underkänt på vatten från Bodalsverket – vattnet bör kokas (rör bara Bodal)


Vid senaste provtagning av vattnet har EUROFINS (laboratoriet) preliminärt meddelat att det förekommer bakterier i vattnet, bekräftat koliforma, som gör vattnet otjänligt att dricka. Provet är inte fullt konfirmerade och vi avvaktar konfirmering men råder alla att koka vattnet innan man dricker det alternativt tar med eget dricksvatten.

Vad ska du göra om du bor i Bodal?
Du bör koka vatten som du avser att dricka eller tex skölja sallad med eller ta med eget vatten.

Vad händer nu för att vi skall få ett bakteriefritt vatten?

Åtgärd 1: Vi kommer snarast ta om proven samt kontollera UV filtren i Bodalsverket

Om problemen kvarstår

Åtgärd 2: Vi kommer baserat på provsvar och om problem kvarstår rengöra systemen, detta kommer om, så är fallet, vara en ganska stor åtgärd med eventuell klorering av system samt däreefter ta nya vattenprover.

Återkommer med ny information när vi vet mer.

Sektion B

Kallelse till möte om omförrättning har sänts ut

Lantmäterimyndigheten i Haninge kommun har med posten skickat ut handlingar avseende omprövning av Sundby ga:1 och Sundby ga:13.

Medlemmar i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening kallas till möte tisdagen den 12 november 2019 kl 15:00 i Skärgårdssalen, Haninge kommun, Rudsjöterassen 2 i Haninge. Handlingar, se nedan.

Gå in på https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/lantmateriforrattningar/folja-pagaende-arenden/ och välj ”Lantmäteriförrättning – ansökan och pågående ärenden” (lila ruta).

Ni loggar in med e-legitimation eller lösenord. Vårt ärende heter AB156828, här hittar ni beskrivningar, förrättningskarta och ansökan.


Risupplaget i området har inte kunnat flisas – senarelagt

Vi har haft flismaskin på besök efter att vägarbetena avslutats. Målet var att flisa det gamla ris som legat färdigt på risupplaget vid Bodalsvägen. Trots avstängning av risupplaget med skyltning har nya trädrester tippats vilket omöjliggjorde flisning av riset. Maskinen kunde inte komma åt det och risk fanns att de nylagda vägarna skulle ta skada vid försök att börja arbeta. Nu måste ett röjningsarbete göras innan maskinen på nytt kan tas ut. Vi ber alla att respektera att ingenting får tippas förrän upplaget är flisat. Tidplanen är just nu oklar.

Frågor kan tas med Stefan Engström (stefan@seark.se)

Stölder i hamnen!

Söndag natt den 13 oktober drabbades vi tyvärr av stölder i hamnen. Det är både båtar på land (hamnplanen) och i vattnet som blivit av med dreven på motorerna, både utombords- och inombordsmotorer. Det kan vara bra att se till sin båt den närmaste tiden och att alla hjälps åt att hålla extra koll på vilka som rör sig i hamnen.

Roger Thunell – Hamnkapten

Sommarvattnets avstängning

Vi hoppas kunna erbjuda sommarvatten till och med vecka 44, dvs allhelgonahelgen och höstlovsveckan och planerar därför avstängning vecka 45.

Detta är dock väderberoende, om temperaturen kryper under nollan måste vi stänga av sommarvattnet för att undvika skador på sommarvattennätet.

Då går separat meddelande ut här på hemsidan.

Vatten tjänligt, båda vattenverken”

De senaste vattenproverna visar inga halter av koliforma eller ecolibakterier och vattnet bedöms som tjänligt enligt EUROFINS (de gör våra analyser). Det finns anmärkning på bla på ”odlingsbara mikroorganismer”, men det är en estetisk fråga. Vi kommer jobba vidar med att förbättra vattnet på denna punkt. 

Hade vi bakterier i vattnet vid förra provtagningen?: Proven visade det så ”ja” men det finns flera felkällor, provtappar som inte var tillräckligt rena, otur vid provtagning. Då omprovet visade tjänligt vatten så får man nog misstänka att allt var i sin ordning även i september.
Provas tar var tredje månad och ny prover tas november december.

Vattenprover uppdatering tjänligt/otjänligt

Vattenproverna har nu konfirmerats (dvs man har med mikroskop bestämt sort på bakterier) och det var inga ecoli bakterier i något prov. Detta är mycket positivt då det är ett allvarligt problem, framför allt var ecolibakterierna skulle komma från. Vad som har konfirmerats är de koliforma bakterier som finns naturligt i naturen.

Status på vattnet är nu:

De som får vatten från Breviksverket (alla utom Bodal) har ett tjänligt vatten med anmärkning, man kan koka vattnet om man är orolig eller extra känslig. Antalet koliforma bakterier är lågt men inte noll.

De som får vatten från Bodalsverket (de som bor i Bodal), har ett vatten som är otjänligt pga koliforma bakterier. Vattnet bör framledes kokas. Bodal kan hämta vatten vid Breviksverket, se ovan.

Nya prov kommer att tas på måndag och åtgärder kommer därefter att vidtas om problem kvarstår. UV filter är i drift.

Hur många dagar det tar innan vi vet är inte enkelt att svara på, man odlar i 10 dagar men så fort man ser något meddelar man: ”godkänt” tar 10 dagar, ”underkänt” kan ta mindre än 10 dagar

Om det fortfarande är bedöms otjänligt kommer systemet att kloreras av fackman.

Sektion B

Extrastämman godkände lån – försiktighet på vägarna gäller fortsatt

Extrastämman i Samfälligheten den 18 september tog beslutet om att godkänna ett lån på 2,5 MSEK på 10 år för reparation av vägar och bryggor. Protokoll kommer i närtid från extrastämman. När det gäller vägarna så har de reparerats. De måste nu sätta sig och överskottsgrus ska ”arbetas in” i bitumenemulsionen med hjälp av våra bilars däck när vi kör på vägarna.

Fortsatt försiktighet råder:

  • Tung trafik och trafik med fordon med grova däckmönster såsom traktorer och fyrhjulingar med mera är tillåtna först från den 30 september.
  • Personbilstrafik bör minimeras i vart fall till den 23 september.
  • Viktigt att alla håller hastighetsbegränsningen 30 km/h i hela området, gärna 20 km/h till den 30 september.
  • Vrid inte hjulen med stillastående fordon utan sväng först när bilen är i rörelse.
  • Inga sladdar och hastiga inbromsningar eller accelerationer om det kan undvikas.
  • Tänk på att det lösa gruset ”toppbeläggningen” inledningsvis kan orsaka stenskott.
  • Kör helst inte precis intill vägkanten. Vid möten på kvartersmark – kör ut den inkommande bilen till vägrenen och stanna medan mötande utkörande bil passerar.
  • Vecka 41 eller 42 kommer Thomas Larsson att sopa av vägbanan från löst överskottsgrus. Gruset som hamnar längs vägkanten innebär en viss kantförstärkning.