MIF stadgar

Stadgar for Mörbyfjärdens idrottsförening (MIF)
antagna 23 juni 2002

Föreningens firma är Mörbyfjärdens idrottsförening (MIF) och är en ideell förening etablerad i juni 1975. Föreningen är genom Simförbundet ansluten till Riksidrottsförbundet.
Föreningens syfte är att stimulera till, organisera och genomföra idrotts- och friluftsverksamhet så att medlemmarna kan utveckla god hälsa, grannsämja och trivsel samt att ungdomarna kan utveckla sina färdigheter och känna trygghet och glädje inom utvalda idrottsgrenar.

Verksamheten bedrives inom fem sektioner:
• Allmänna sektionen (A)
• Båtsektionen (B)
• Fotbollssektionen (F)
• Simsektionen (S)
• Tennissektionen (T)

Medlemskap
§ 1​Till medlem antages den som genom inbetalning av fastställd årsavgift ansöker om medlemskap.

§ 2​Medlem som ej betalat föregående års årsavgift avföres som medlem.

§ 3​Medlem erlägger årsavgift enligt beslut vid ordinarie årsmöte.

Deltagande i tävlingar och uppvisningar
§ 4​Medlem är skyldig att meddela styrelsen, då han/hon avser att representera föreningen. Medlemskort kan därvid på särskild begäran utfärdas och får icke utlånas eller bortgivas.

Styrelsen
§ 5​Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte på Ornö, bestående av ordförande, sektionschefer och fyra övriga ledamöter jämte en suppleant från varje sektion.
Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den suppleant, som enligt mellan suppleanterna bestämd ordning står i tur, såsom styrelseledamot för återstående tid av verksamhetsåret. Avgående sektionschef ersättes alltid av dennes suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare. Föreningens firma tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören två i förening och i sektionsfråga någon av dessa i förening med berörd sektionschef.

§ 6​Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

§ 7​Styrelsen ska verka för verksamhetens framåtskridande och tillvarataga föreningens intressen. Ordföranden är föreningens officiella representant, leder styrelsens sammanträden och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i hans/hennes ställe. Övriga arbetsuppgifter fördelas bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande

§ 8​Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning

Möten
§ 9​Med föreningen hålles dels ordinarie årsmöte på Ornö i juni – augusti månad, dels extra möten, när så erfordras.
Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte ska utfärdas senas 21 dagar före mötet.
Kallelse sker normalt genom anslag på MIF: s och Samfällighetens anslagstavlor inom Mörbyfjärdens tomtområde.

§ 10​Rösträtt tillkommer medlem , som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 18 år.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.

§ 11​Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarade.

§ 12​Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Styrelsens berättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
7. Beslut om årsavgift och budget.
8. Val av:

a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för nästkommande verksamhetsår
b) två ledamöter av styrelsen för nästkommande två verksamhetsår att bestrida befattningar
enligt § 5;
c) sektionschefer för nästkommande verksamhetsår;
d) fem suppleanter i styrelsen för nästkommande verksamhetsår.
e) två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år; i detta val får styrelsens ledamöter icke
deltaga
f) valberedning.
9. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet. Förslag till stadgeändring eller upplösning av föreningen dock minst 30 dagar före mötet.

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§ 13​Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm) ska tillhandahållas revisorerna senast 31 mars.

§ 14​Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 30 april.

Beslut
§ 15​Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom öppen eller sluten votering.
Vid votering bestämmes utgången – utom i fråga om föreningens upplösning ( § 17) – genom enkel majoritet.
Om vid öppen omröstning, som icke avser val, uppstår lika röstetal, ska det förslaget gälla, som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 16​Beslut i fråga om ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

Stadgeändringar
§ 17​Förslag om ändringar av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet röstberättigade medlemmar.

§ 18​Beslut om upplösning av föreningen ska innehålla föreskrift om användning av dess tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och ska omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

§ 19​Utöver dessa stadgar gälla Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.