Avverkningen av naturskogen vid Kolnäsviken

Uppdatering 8 december

“Vi anser att området är mycket skyddsvärt och även angränsade mark,
samt angränsande hällmark! “
-Bo Törnquist och Bo Karlsson, två välkända biologer efter
genomförd inventering av området i november.

Som flera av er känner till ska delar av skogen bakom Kolnästäppan avverkas (se orange markerad yta på kartan). En trollskog med mycket höga naturvärden, även kallad ur- eller naturskog bedömd som mycket skyddsvärd. Därtill ska en metod som kallas ”markberedning” användas vid avverkningen. Det är den metod som visar minst hänsyn till de befintliga ekosystemen. 

Kommunens inventering visar höga naturvärden 

I november inventerades området på naturvärden på initiativ av Haninge kommun. Området bedöms som mycket skyddsvärt. Bland annat visade inventeringen fynd av Grön sköldmossa, en mossa som måste skyddas enligt EU:s art-och habitatdirektiv. Även den starkt hotade växten Ryl (en sällsynt lingonväxt) samt signalarten vågig sidenmossa hittades.

30:e december sista datum för Skogsstyrelsen att stoppa avverkningen
Skogsstyrelsen har möjlighet att avslå avverkningsanmälan eller kräva att större hänsyn tas vid avverkningen.  Det måste i så fall ske senast 6 veckor innan avverkningsanmälan gjordes, dvs. 30 december. Efter hårda påtryckningar har en grupp bestående av boende i Brevik, lyckats få Skogsstyrelsen att lova att inventera området på höga naturvärden. Skogsstyrelsens bedömning är ännu inte känd.  

Den absolut bästa utgången vore om Skogsstyrelsen ville skydda området mot bakgrund av de höga naturvärdena, till exempel genom reservat. Men det är osäkert om Skogsstyrelsen hinner eller väljer att göra detta.

Området utpekas som rekreationsområde enligt byggplanen. 

Enligt Breviks byggplan från 60-talet ingår området i vad som är tänkt som ett ”strövområde”. Att området ingår i byggplanen innebär att markägaren måste söka tillstånd från kommunen för att få avverka. Detta har ännu inte gjorts. 

Det bör även framhållas att Ornö som en del av kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland har ett särskilt och uttryckligt lagstöd för skydd av sin naturmiljö. Enligt Miljöbalken Kap.4 §2 skall turismen och friluftslivet (främst det rörliga friluftslivets intresse) särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Vad händer nu?

Den grupp som engagerat sig i Kolnäsviken förbereder just en överklagan av avverkningen, ifall Skogsstyrelsen inte avslår avverkningsanmälan. Kontakta Leonard Brunner 0735600545, leonardbrunner@hotmail.com för frågor och mer information.

Fakta

Avverkningsanmälansnummer: A66380-2021

Antal hektar: 10,3

Markägare: Margareta Stenbock von Rosen /Lindviken Förvaltning AB

Skogsbolag: Mellanskog

Av Nina Wertholz

]]>