Miljöinformation

Vi har alla ett ansvar för att bevara vår vackra skärgårdsnatur och miljön. Att äga, underhålla och åka båt medför en miljöpåverkan som vi alla måste se till att minimera. Vi är alla ansvariga för att följa miljöbalken.

Mörbyfjärdens Samfällighetsförening arbetar för att våra bryggområden inte ska utgöra en fara för miljö eller hälsa. Vi avser att på sikt få bort användningen av giftigabåtbottenfärger.

Samfällighetsföreningen har anlagt en spolplatta med rening av utgående spolvatten som skall användas av båtägare vid rengöring av båtbotten. Föreningen arbetar fortlöpande med information till medlemmarna för att de ska ha en giftfri båtbottenhantering senast år 2020. Medlemmarna har eget ansvar att uppdatera sig om information via Samfällighetens informationskanaler och att följa de riktlinjer som gäller i föreningen.

Båtägare som inte följer de uppsatta riktlinjerna för att nå uppsatta miljömål riskerar att bötfällas för miljöbrott!

För att få mer information mer kring bottenfärger och ditt ansvar för miljön som båtägare, läs på Karlslunds Marinas webbsida, som vi har ett samarbete med: https://www.karlslundsmarina.com/miljo/

.

Riktlinjer för båtägare med båtplats i Mörbyfjärdens Samfällighetsförening

  • Endast användning av miljögodkända båtbottenfärger är tillåtna.
  • Anlagd spolplatta skall användas av båtägare vid rengöring av båtbotten.
  • Alla båtplatsinnehavare är skyldiga att hålla sig uppdaterade om gällande föreskrifter och följa dessa.

.

Övergripande miljömål för Mörbyfjärdens Samfällighetsförening sektion C

  1. Att alla båtar använder godkända, icke blödande båtbottenfärger eller ingen bottenfärg alls.
  2. Att befintlig spolplatta används för rengöring av båtbotten, vid upptagning eller när så behövs.
  3. Att information ang. miljögodkända båtbottenfärger finns tillgänglig för samtliga medlemmar.