Förtöjningsregler

Regler för förtöjning vid samfällighetens bryggor

Den gamla sjömansregeln: ”Förtöj alltid för storm” säger allt du behöver veta om förtöjning.

När du förtöjer för storm, förvissa dig om att:

  • Platsen är väl lämpad.

  • Fästpunkterna i båten är väldimensionerade, sitter ordentligt fast och inte nöter på förtöjningslinorna.

  • Förtöjningslinorna är hela och tillräckligt dimensionerade.

  • Du arrangerat lämplig ryckdämpning och skyddat linorna mot nötning vid halkipar och brytpunkter.

  • Båten är riktigt avfendrad mot andra båtar.

  • Klarar förändringar i vattenståndet.

Förtöjningslinor

Förtöjningslinor måste ha hög draghållfasthet och tåla ryck. De ska också tåla solljus och nötning. Linornas svaga ställen är vid knopar och brytpunkter. Linorna ska vara oskadade och minst så kraftiga som anges i tabell. Skadade linor ska bytas ut snarast. Kom ihåg att byta ut dina permanenta förtöjningslinor regelbundet, oavsett om de är skadade eller inte. I handeln finns linor av olika material och kvalitet. Samma material kan ha olika namn beroende på tillverkare.

Köp alltid förtöjningslinor av högsta kvalitet och dimensionera dem efter din båt. Följ tillverkarens rekommendationer vid val av typ och dimension på dina linor.

Ryckdämpning och nötningsskydd

En båt som kan slita sig genom ryck är felaktigt förtöjd! Du måste alltid använda någon typ av ryckdämpning. Den skonar förtöjningslinor, förtöjningsbeslag och infästning i båten.

När båten ligger vid flytbrygga kan förtöjningen utsättas för mycket kraftiga ryck vid sjö och svallvågor. Då är det extra viktigt att ryckdämpningen fungerar. Efter stora påfrestningar på förtöjningarna måste du kontrollera att ryckdämparna och deras säkringar är hela. Den gamla sjömansregeln: ”Förtöj alltid för storm” säger allt du behöver veta om förtöjning.

Två typer av ryckdämpning

Dämpning mellan förtöjningslina och landfäste.

Stålfjäder – som alltid måste säkras med kätting. Dimensionera stålfjädern efter båtens vikt.

Gummifjäder med inbyggd stålkärna – som ska dimensioneras efter båtens vikt. Du bör säkra fjädern med kätting när du förtöjer i utsatt läge och om båten väger mer än 3000 kg.

Dämpning på förtöjningslinan.

Gummifjäder av dragtåligt gummi dimensioneras efter båtens vikt och diametern på förtöjningslinan. Följ tillverkarens anvisningar vid montering. Här behövs ingen extra säkring eftersom förtöjningslinan är hel mellan båten och landfästet.

Nötning

Nötning på förtöjningslinorna uppstår överallt där linorna kan gnida mot andra material eller mot varandra,

som vid korslagda akterförtöjningar. Nötningsskydd ska då finnas på förtöjningslinan.

Båtens förtöjningsbeslag

Kontrollera att pollare, knapar, ring- eller öglebultar är hela och så stora att du kan använda förtöjningslinor av minst den dimension som anges. Förtöjningsbeslagen ska vara så kraftiga och stabilt monterade att de håller för stora belastningar som vid ryck och bogsering.

Se till att halkipar och klys är monterade med försänkt bult (plant huvud) så att de inte nöter på förtöjningslinorna. Lätta båtar som väger mindre än 200 kg kan förtöjas i bygelbultar av 8 mm rostfritt stål.

Förtöjningslinor

Lindiameter – utsatt/skyddat läge

Båten vikt kg

Långfibrig polyester/polyamid

Armerad kortfibrig polyester

utsatt

skyddat

utsatt

skyddat

200

12 mm

10 mm

14 mm

12 mm

500

14 mm

12 mm

16 mm

14 mm

1 000

16 mm

14 mm

18 mm

16 mm

2 000

18 mm

14 mm

20 mm

16 mm

3 000

20 mm

16 mm

22 mm

18 mm

4 000

22 mm

18 mm

24 mm

20 mm

6 000

22 mm

20 mm

24 mm

22 mm

8 000

24 mm

22 mm

26 mm

24 mm

Förtöjning i land

Det är viktigt att förtöjningspunkten i land håller för din båt. Ringen, pollaren, bergkilen, trädet etc. måste ge stadigt och stabilt fäste. Vattenståndet varierar med årstid, lufttryck och vindförhållanden. Tänk på att förändringar i vattenståndet kan slacka eller strama förtöjningen. Se till att avståndet mellan båt och brygga (land) är så stort att båten inte skadas mot brygga vid slack i förtöjningen eller blir hängande i stramande förtöjningslinor. Mindre båt med tvär akter och tung utombordsmotor förtöjs med fören mot den mest besvärande vind- eller vågriktningen för att minska risken för överspolning.

Förtöjningsbommar är lämpligast på flytbryggor i skyddade lägen och används därför av många marinor och båtklubbar. Bommarna tillverkas i olika dimensioner för olika belastningar. Förvissa dig om att bombeslag och infästningar är hela och att bommen är avsedd för din båtstorlek.

När du förtöjer längs en brygga eller en annan båt, ska du se till att:

  • Båten är rejält avfendrad.

  • Båten inte kan glida längs bryggan eller grannens båt.

  • Hålla båten under fortlöpande tillsyn.

  • Se till att du har tillräckligt många och grova fendrar och förtöj med spring.

Mindre båtar

Om du har en liten båt som inte ligger förtöjd i vattnet, utan dras upp på land måste du tänka på att dra den så långt att den inte kan nås av svallvågor eller högvatten. Är båten så lätt att den kan flyttas av vinden, måste du också surra den till något lämpligt fast eller tungt föremål.

Förtöjning vid boj

Bojen

Bojen fungerar som ryckdämpare eftersom den kan dras ned i vattnet. Den ska vara så stor att den lätt kan bära bojkättingen, men inte större än att den kan dras ner under vattenytan vid kraftig belastning. Bojtenen (stången genom bojen) skall tåla mycket kraftig belastning och måste ha svetsade öglor i båda ändarna. Godstjockleken på både ten och öglor måste vara minst 1,5 gånger kättingens, dock minst 13 mm.

Bojkättingen

Bojkättingen fungerar genom sin tyngd också som ryckdämpare. Den utsätts för kraftigt slitage, när den släpar på sjöbotten och dessutom på grund av korrosion. Kontrollera bojkättingen varje år, före sjösättningen. Galvanisk korrosion uppstår framför allt i saltvatten mellan metaller av olika slag. Använd därför samma material i bojten, lekare, schackel, schackelsäkringar, kätting och bojtyngdens öglebult. Dimension och val av kvalitet är viktig. Se tabell. Du bör använda kätting av klass 3 och lägst av klass 2. Använd helst kortlänkad kätting när djupet är mindre än 10 meter. Kättingens livslängd beror på förhållandena på botten och i vattnet. Surt och salt vatten förkortar livslängden. Använd gärna grövre kätting till den del som släpar på sjöbotten. Den klenare kättingen upp till bojen bör vara någon meter kortare än lägsta vattenstånd och dimensioneras enligt tabell. På djup över 10 meter kan du använda långlänkad kätting. Ibland finns anledning att använda syntetiskt tågvirke istället för en del av bojkättingen. Tågvirket måste vara grovt – minst 30 mm i diameter och det ska alltid vara kortare än vattendjupet. Resten av längden ska vara kätting – minst 2 meter närmast bojtyngden och minst 2 meter närmast bojen. Vid vinterförvaring skyddas tågvirket mot solljus.

Kättinglängd – utsatt/skyddat läge

Vatten- djup

Förtöjning på svaj

Förtöjning mellan boj och brygga

Utsatt

Skyddat

1 m

9 m

6 m

> 1,5 m

2 m

12 m

9 m

> 3,0 m

3 m

15 m

12 m

> 4,5 m

4 m

15 m

15 m

> 6,0 m

5 m

18 m

18 m

> 7,5 m

6 m

18 m

18 m

> 9,0 m

7 m

21 m

21 m

Olämpligt när flera båtar ligger vid samma brygga. Stor rörelse i sidled

8 m

24 m

24 m

9 m

27 m

27 m

10 m

30 m

30 m

>10 m

anpassas till platsen

Om bojen har lekare (snurrande fäste), måste det vara lika starkt som bojtenen. Inför varje säsong måste du kontrollera att bojtenen inte försvagats av rostangrepp inne i bojen. Om du förtöjer på svaj vid boj, bör förtöjningslinans längd vara ungefär 1/3 av båtlängden.

Förtöjningslinan ska anslutas till bojen med självlåsande bojhake eller säkrat schackel.

Bojtyngden

Bojtyngden ska vara så tung se tabell, att båten inte kan dra eller lyfta den vid stark vind och höga vågor. Tänk på att tabellen anger bojtyngden i vatten. Öglan, där du fäster kättingen i tyngden, ska vara svetsad. Godsdiametern ska vara dubbelt så stor som bojkättingens, men aldrig mindre än 25 mm.

När du väljer plats för bojen, bör du se ut en jämn del av sjöbottnen där bojtyngden inte riskerar att kana iväg av ryck i bojkättingen.

Bojförtöjning – utsatt/skyddat läge

Båten vikt

Bojtyngd

Öglebult diameter

Kätting

utsatt vikt i vatten

skyddat vikt i vatten

utsatt diameter

skyddat diameter

200 kg

200 kg

150 kg

25 mm

8 mm

8 mm

500 kg

200 kg

150 kg

25 mm

8 mm

8 mm

1 000 kg

300 kg

200 kg

25 mm

11 mm

11 mm

2 000 kg

300 kg

200 kg

25 mm

11 mm

11 mm

3 000 kg

450 kg

300 kg

25 mm

13 mm

11 mm

4 000 kg

600 kg

400 kg

30 mm

16 mm

13 mm

6 000 kg

900 kg

600 kg

30 mm

16 mm

13 mm

8 000 kg

1 200 kg

800 kg

30 mm

19 mm

16 mm

P-ringen

P-ringen har samma funktion som ett tungt ankare och är bara lämpligt på sand eller lerbotten utan vegetation. Kättingen dimensioneras enligt tabell. Minsta diameter är dock 12,5 mm. Du får inte använda P-ring vid förtöjning på svaj. Att tänka på vid förtöjning vid boj. Se tabeller tidigare. Skydda linorna med kraftiga slangar som också håller båten borta från bojen vid lugnt väder. Ha alltid god marginal till land och andra båtar. Kättingens längd se tabell.