Stadgar

Vad är en gemensamhetsanläggning? Det förklaras i detta dokument

STADGAR FÖR MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av sam- fälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§1  FIRMA

Föreningens firma är Mörbyfjärdens samfällighetsförening.

§2  SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar:
Haninge-Sundby GA:1, som tillkommit genom anläggningsbeslut 1974-11-29, dnr AB4 90/69 och omfattar centrumanläggning (A), VA-försörjning (B) och hamnanläggning (C) samt
Haninge-Sundby GA:5, som tillkommit genom förrättningsutlåtande 1971-03-08, Dnr 111/68 samt omprövningsförrättning 1999-02-19 och omfattar vägar och allmänplatsmark.

§3  GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4  MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§5  STYRELSE – SÄTE OCH SAMMANSÄTTNING

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Haninge kommun, Stockholms län. Styrelsen skall bestå av minst 7 ledamöter och 3 suppleanter.

§6  VAL

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Första gången val äger rum skall mandattiden för tre av styrelseledamöterna och två av suppleanterna vara ett år. I övrigt skall mandattiden vara två år. Valet skall förberedas av en valkommitté. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§7  KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE, FÖREDRAGNINGSLISTA

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om före- kommande ärenden, skall vara ledamöterna tillhanda minst 8 dagar före sammanträdet
Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant, som ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej yttranderätt eller rösträtt.

§8  BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

FÖRVALTNING

Styrelsen skall

 1. 1  förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,
 2. 2  föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. 3  föra förteckning över delägande fastigheter dess andelstal och ägare,
 4. 4  årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningensverksamhet och ekonomi,
 5. 5  om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olikaverksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksam-hetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
 6. 6  i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningensangelägenheter.

 

§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning utses två revisorer och två revisors- suppleanter. Val sker vid ordinarie föreningsstämma. Första gången val äger rum skall mandattiden för en av revisorerna och en av suppleanterna vara ett år. I övrigt skall mandattiden vara två år. Valet skall förberedas av en valkommitté. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december

§ 12 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättning ske i enlighet med av styrelsen upprättad plan.

§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall hållas årligen, senast under mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att under två veckor före stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14  KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall föredragas på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavlor.

§15  MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlem- marna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16  DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas

 1. 1  val av ordförande för stämman
 2. 2  val av två justeringsmän
 3. 3  styrelsens och revisorernas berättelser
 4. 4  ansvarsfrihet för styrelsen
 5. 5  framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 6. 6  ersättning till styrelsen och revisorerna
 7. 7  styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 8. 8  val av styrelse och styrelseordförande
 9. 9  val av revisorer
 10. 10  utse valkommitté
 11. 11  övriga frågor
 12. 12  meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§17  DISPOSITION A V A VKASTNING

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

§18  STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19  PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 1999-03-23.

Stadgarna antogs ursprungligen 1974-11-19
Revidering av paragraf 11, 12 och 14, har skett enligt protokoll fört vid extra föreningsstämma 1988-03-16. Revidering av paragraf 12 och 14, har skett enligt protokoll fört vid årsmöte 1995-05-20.

Vid revidering 1999-03-23 har § 2 reviderats, en ny § 12 införts med följande ny numrering samt § 18 reviderats.