Nyheter

Här lägger Norra Storskogens VA Samfällighetsförening upp nyheter och aktuell information som berör medlemmarna i föreningen.

2016-02-04 – Status i arbetet med VA nätet i Norra Storskogen

Arbetet med ledningsnätet för vatten, avlopp och fiber fortsätter och just nu arbetar man med att gräva för ledningsnätet vid vägen som går längs med tomterna 166 till 172. Detta är den sista etappen på stomnätet och när den är avklarad kommer man att påbörja arbetena på tomterna.

Nu i början på året har man även arbetat en del med att återställa vägar etc. efter arbetena som gjordes innan jul. Slutarbetet med återställningen, gräva nya diken etc. kommer dock att göras först då vintern har släppt sitt grepp men förhoppningsvis i god tid innan vår och sommarsäsongen börjar.

Ett par av elskåpen för den gemensamma anläggningen som har satts upp har tyvärr placerats fel och ska flyttas. Inom kort påbörjas även arbetet med att sätta upp de nya elskåpen för respektive fastighet. Omkopplingen till de nya skåpen kommer dock troligen ske slutet av entreprenaden i mars/april. Vattenfall återkommer dock med mer information innan omkopplingen sker. I samband med arbetena har de befintliga ledningarna skadats vid ett par tillfällen. Detta har åtgärdats så fort skadorna har upptäckts. Om ni upptäcker någon skada i anslutning till er fastighet så rapportera den omgående direkt till entreprenören (Andreas 072-219 9726) eller någon av oss i styrelsen så vidarebefordrar vi informationen.

Om ca 3 veckor är det planerat att arbetena på tomterna kommer att starta. Vi har nu beslutat att arbetena kommer att göras parallellt på 4-5 tomter i taget. Inför starten av arbetena på respektive tomt kommer ni att få en kallelse till ett möte ute på Ornö för att stämma av vilka arbeten som ska göras och uppdatera planen utifrån den verkliga placeringen av servicebrunnar etc. Efter detta möte kommer även de offerter ni har fått sedan tidigare att uppdateras så att alla är överens om vad som ska göras och kostanden för det.

Det är viktigt att ni försöker närvarar vid mötena med entreprenören. Om ni inte har möjlighet att komma ut så kommer ni att flyttas till en annan grupp och arbetena genomförs senare under våren.

Många av er har även fått en offert från elektrikern för dragning av trefas till pumpen. Just nu undersöks om en annan lösning där strömmen tas direkt från elskåpet kan fungera. Detta skulle i så fall innebära lägre kostnader. Mer information om detta kommer längre fram och senast vid uppstartsmötena för arbetena på respektive tomt.

Under hösten var det flera av oss som hade en diskussion med Saamlands måleri för att få hjälp våtrums- och installationsarbetet. Tyvärr har det visat sig att Saamlands inte kommer att ha möjlighet att utföra arbetena varför vi nu letar efter en annan entreprenör som kan hjälpa de fastigheter som har behov av rörmokare eller våtrumsarbete. Är ni fortsatt intresserad av samordning av våtrumsarbete får ni gärna mejla Niklas Falkeling (niklas.falkeling@scania.com) och kort beskriva vad ni önska hjälp med. Om någon av er har någon bra kontakt eller känner till någon bra rörmokare och/eller våtrumsbehörig hantverkare i närområdet så får ni även gärna skriva till Niklas.

Enligt våra stadgar ska vi ha en ordinarie föreningsstämma under mars månad. Stämman kommer att äga rum den 22 mars klockan 19.00 på Jakobsbergsgatan 17 i Stockholm. En separat kallelse kommer att skickas ut senast två veckor innan mötet.

Som vi tidigare meddelat kommer årsavgiften för medlemskap i NS VA samfällighet ska betalas årsvis och att det sker i april månad. Årsavgiften kommer 2016 uppgå till ca 12 000 kr.

Vi börjar nu se slutet på projektet även om det för alla enskilda fastighetsägare bara är början när vi nu om några veckor börjar med arbetena på tomterna. Vi ser dock alla fram emot att ha en väl fungerande vatten och avloppslösning på plats till våren. Om ni har några frågor tveka inte att höra av er till mig eller någon annan i styrelsen.

2015-12-07 – Status i arbetet med ledningsnätet

Arbetena med VA nätet fortsätter och entreprenören har nu grävt ungefär en tredjedel av den totala sträckan. Arbetena ligger något efter tidplan men ännu är det ingen större avvikelse

Nästa vecka anländer reningsverket men det kommer inte kunna sättas på plats innan el och servicehuset har uppförts. När reningsverket sätts på plats fylls det med vatten för att det ska kunna förankras. För att vattnet då inte ska frysa måste det finnas el för cirkulation.

När ledningsnätet är klart så kommer de nya vintevattenledningarna och avloppsledningarna att sättas i drift. Detta kommer troligtvis att ske i början på nästa år. Därefter kan arbetena med ledningsnäten på respektive tomt påbörjas.

Ni har de senaste dagarna alla fått hem nya avtal från Vattenfall i samband med att de gräver ned sina elkablar och sätter nya mätarskåp vid fastigheterna. I brevet stod det att ni som fastighetsägare ansvarar för inkopplingen av anläggningen. Vi kommer dock att gemensamt ge det uppdraget till den elektriker som arbetar i projektet för att få en effektiv och strukturerad övergång till det nya elnätet. Den exakta tidpunkten när omkopplingen kommer att ske är inte fastställd men det blir på det nya året och inte nu i december som tidigare meddelats. Ni kommer att få information om eventuella strömavbrott i samband med omkopplingen från Vattenfall.

För de som skickat in bilder på sina el-centraler till elektrikern kommer han återkomma inom kort med åtgärdsförslag och offert för arbetena. Detta kommer även att inkludera jordfelsbrytare för de fastigheter som inte har detta då det är ett krav enligt regelverket.

Vad det gäller offerter från Saamlands måleri så har vi tyvärr igen ny information. Vi återkommer så fort vi har fått kontakt med Saamlands.

När arbetena nu fortsätter i en intensiv fas så vill vi upprepa att framkomligheten är ytterst begränsad. Tidvis grävs vägen av när ledningar ska passera vägen och när det schaktas längs vägarna blir vägbredden begränsad. Detta innebär att det även kan vara svårt för sophämtningen att ta sig fram i området.

Styrelsen har även beslutat att årsavgiften för medlemskap i NS VA samfällighet ska betalas årsvis och att det sker i april månad. Årsavgiften kommer 2016 uppgå till ca 11 000 kr.

2015-11-18 – Uppdatering om arbetena med vårt ledningsnät

Hej alla fastighetsägare i Norra Storskogen.

Så har arbetet varit igång i drygt två veckor. Grävarbetena började uppe vid vändslingan vid tomt 186 och har sedan arbetat sig ner mot korsningen med infartsvägen. På några ställen behöver man spränga och därefter läggs rören ned och täcks över.

Den närmaste veckan kommer arbetet fortsätta med grävning ner mot reningsverket som ska placeras vid Bodalsvägen. Ledningsnätet mot Reningsverket kommer att gå över allmänningen mellan tomt 177 och tomt 178 och sedan vika ner mot Bodalsvägen.

I tisdags tittade man även den exakta placeringen av reningsverket och arbetena med att bereda marken för detta kommer att påbörjas inom kort.

Rönnebergarna planerar även att ta ut fler grävmaskiner för att kunna gräva på flera platser samtidigt. Bl.a. ner mot det befintliga tappstället för vintervatten vid Bodalsvägen.

Pumpar och elabonnemang för reningsverket är nu beställda. Utgångspunkten är att alla ska ha den ”stora” pumpen men i det fall det är tveksamt om vi får ner den högre pumpen har Rönnebergaran fått i uppgift att undersöka förutsättningarna och fatta beslut om den lägre pumpen måste användas istället.

Rönnebergarna kommer även att ombesörja att respektive fastighet ansluts till sitt nya elskåp. Detta kommer först att ske när hela nätet är på plats och vi återkommer med mer information om när omkopplingen kommer att ske.

Har ni frågor om projektet eller arbetena är ni välkomna att kontakta mig eller Stefan Larsson tomt 192.
Med vänlig hälsning
Christian Fegler

2015-10-29 – Så är vi igång!

I måndags hölls ett byggstartsmöte med alla involverade parter på plats på Ornö. Denna vecka har dock präglats av förberedelser så som t.ex. att Vattenfall levererat material för nedläggning av elkabel etc.

Grävarbetet kommer att starta nästa vecka. Arbetena kommer att starta med att bereda marken där reningsverket kommer att stå nere vid Bodalsvägen. De stora granarna på platsen kommer att tas ned och vid reningsverket kommer även vid behov schaktmassor att läggas upp. Man kommer även relativt snart att påbörja arbetet med ledningsnätet på flera platser i området och inriktningen är att stomnätet ska vara klart innan jul.

När grävarbeten sker på eller i anslutning till vägarna kommer de att stängas av. Under helgerna kommer dock vägarna generellt att vara öppna och det ska vara möjligt att ta sig fram.

Så här i början av projektet vill vi nu be alla fastighetsägare i området att studera den bifogade projekteringskartan. På den finns angivet (streck som går in till fastigheten) var vi planerar att placera servicebrunnarna för respektive fastighet för vatten, avlopp och fiber. Denna placering är viktig även om ni idag inte är med i projektet. När den väl är på plats går den inte att flytta och skulle ni vid ett senare tillfälle t.ex. vilja ansluta er till fiber så är det från servicebrunnen den anslutningen görs.

Har ni synpunkter på placeringen så vill vi att ni hör av er till oss omgående och markerar på kartan var ni vill ha servicebrunnen istället. I tillägg får ni gärna markera med en pinne eller dyl. på plats på Ornö. Extra viktigt är det för de fastigheter som är mitt i området och både skulle kunna ha servicebrunnen på ovansidan som nedansidan av huset (dvs fastigheter 7:350 – 7:354).

Jag vill även passa på att lugna alla boende i området med att de elavbrott som kommer att vara i samband med inkopplingen av det nya nedgrävda elnätet kommer att vara av kortare karaktär och ska inte behöva innebära att det riskerar att frysa inne i husen.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig eller någon annan i styrelsen.

Christian Fegler