Nyheter & historik

Här lägger Ornö Brevik samfällighet (OBs) upp historik, nyheter och aktuell information som berör medlemmarna i OBs samt även övriga boende i området.

Beslut i överklagandefråga, oktober 2020
OBs styrelse fick överraskande reda på att ytterligare ett överklagandeärende har pågått och att dom nu fallit.
Troligen har vi inte fått information för att det bedömts att vi inte är sakägare, vilket kan tyckas konstigt. Se domen här: DOMSLUT

Medlemsinformation oktober 2020
Information om Jet Descale Gel 1 från september 2020
Information om Jet Descale mail 2 från oktober 2020
Information om avbrott i pump 4 oktober 2020

Stämma 2020
2020 års stämma kommer att äga rum den 26 maj i kulturhuset i Haninge kommun

april 2019
Årets stämma kommer att äga rum den 26 maj i kulturhuset i Haninge centrum

februari 2018
Den 18 januari var representanter från de politiska partierna och kommunledningen  i Haninge kommun på besök hos oss. Avsikten var att på plats titta på och få information om vår anläggning.
Här kan du se den presentation som användes vid besöket!

februari 2018
Årsstämma i Ornö Brevik samfällighetsförening, OBs, kommer att hållas den 15 maj 2018 kl. 18.00
Plats: Kulturhuset i Haninge Centrum
Mer information och en formell kallelse kommer senare.

maj 2017 – nov 2017
Här hittar du sammanfattning av de senaste informationsbreven

2017-05-24
Här finns protokoll och bilder från ordinarie stämma 16 maj 2017

2017-03-22
Senaste nytt om avloppsprojektet

2017-02-26
OBs stämma kommer att äga rum 16 maj 2017
Mer information kommer!

2016-09-15
Nya dokument finns. Tidplan och ledningsdragningar.

2016-09-10
Senaste nytt om avloppsprojektet!

2016-06-10

Sedan stämman den 17 maj har ett mycket intensivt arbete bedrivits för att nå en uppgörelse med Entreprenören.
Styrelsens ambition är naturligtvis att försöka begränsa kostnaderna för det fortsatta arbetet.
Förhandlingarna är ännu inte avslutade, men bl.a. är inriktningen att arbetet ska ”vila” under sommaren, för att inte störa alla som ska tillbringa semestern/sommaren i området!. Arbetena ska, om överenskommelse nås, återupptas den 1 oktober och vara avslutade den 1 maj 2017.

Återställning av vägar!
Styrelsen har ställt krav på Entreprenören att förbättra framkomligheten på de vägar man grävt. Sådant ”återställningsarbete” kommer nu att ske på måndag 13 juni och tisdag
14 juni. Arbetena pågår under måndagen till sent på kvällen för att sedan avslutas på tisdagen.
Det är viktigt att notera att detta inte är den slutliga återställningen utan syftet är nu att förbättra framkomligheten. Den slutliga återställningen sker under 2017.

2016-05-21
På stämman den 17 maj redogjorde styrelsen för den senaste tidens utveckling avseende avloppsprojektet, se protokoll från stämman under fliken ”Stämmor OBS”

2016-04-09
Senaste information från Ornö Brevik samfällighetsförening
Tidplanen
Enligt det entreprenadavtal samfällighetsföreningen har med Entreprenören ska arbetet med vår avloppsanläggning vara klart 30 april 2016.
Styrelsen har under en tid kunnat konstatera att Entreprenören inte verkar kunna hålla tidplanen. Krav har då dels ställts på att ytterligare resurser ska sättas in samt att reviderad tidplan ska lämnas.
Vi har nu äntligen fått en reviderad tidplan av Entreprenören.
Sammanfattningsvis visar tidplanen på stora förseningar, något som styrelsen inte fullt ut kan acceptera. Förhandlingar/diskussioner pågår med Entreprenören kring detta. Entreprenören besked är att de försöker få till ytterligare resurser för att minimera förseningarna.
Några av tiderna i den reviderade tidplanen är nu:
Konvaljeholmen (vägen): arbetet beräknas pågå vecka 15-18 (11 april-8 maj)
Lillbrevik (södra): arbetet beräknas pågå vecka 19-21 (9 maj-29 maj)
Lillbrevik (norra): arbetet beräknas pågå vecka 21-23 (23 maj-12 juni)
Breviksängen (fortsatt arbete på vägarna): arbetet beräknas pågå vecka 31-33 (1 augusti-21 augusti)
Arbetet med infiltration, schaktning och betongarbete för tankar, montage av tankar, montage av pumpar, återställning, provningar pågår fram till V45 (7-12 november) då slutbesiktning ska ske.

Som sagt, styrelsen har inte accepterat förseningarna utan diskussioner med Entreprenören pågår.
Det är viktigt att notera att även denna reviderade tidplanen kan komma att ändras, t.ex. om Entreprenören får tag i fler resurser kan det fortsatta bygget gå snabbare,
eller p.g.a. uppdykande problem kan man tvingas att vara flexibel och genomföra byggnadsarbetena i annan turordning.

Flytt av infiltrationsbädden till ursprungligt läge
Efter fördjupad undersökning av platsen dit infiltrationsanläggningen, enligt senaste stämmobeslut skall flyttas, har det konstaterats att markens infiltrationsförmåga där inte skiljer sig på ett avgörande sätt från det ursprungliga läget för infiltrationsanläggningen. Processen med SMOHF och Lantmäteriet i samband med en flytt verkar bli tids- och kraftödande och vi är kan med stor sannolikhet räkna med att komma in i en ny tid av överklagande. Dessutom ser vi extra kostnader för att, genom schaktning på det nya stället, få infiltrationsbädden att vara mindre framträdande.
Detta jämfört med att vi har klara myndighetsbeslut för ursprungsläget för infiltrationsanläggningen gör sammantaget att styrelsens beslutar att infiltrationsanläggningen placeras på sitt ursprungliga läge och att detta konfirmeras genom nytt beslut på kommande stämma.

2016-02-29
Läs om beslut från Mark- och Miljödomstolen angående överklagande
Nacka TR M 2986-15 Dom 2016-02-29

2016-01-06
Läs senaste information från styrelsen

2015-12-20
Läs senaste information från styrelsen

2015-10-18
 Det är viktigt att du markerar var din/Vattenfalls matarledning går utanför din tomten, så att man kan undvika att skada den vid grävarbetena för avloppet.
(Se gärna hur Lennart Nordström Konvaljeholmen tomt 35 gjort)

2015-10-20
1.
Flera medlemmar/fastighetsägare har inbetalt 7 000:- ( 5 000:- + 2 000:-) till MARV för att täcka kostnader i samband med etablering och projektering.
Dessa inbetalningar kommer nu i enlighet med stämmobeslut i MARV att flyttas till OBs. Om du redan inbetalt 7 000:- till MARV ska du således inte betala ytterligare 7 000:-
Om du är en medlem/fastighetsägare som ännu inte har betalt 7 000:- vare sig till MARV eller OBs ska, du i enlighet med stämmobeslut, senast 30 november betala 7 000:- till bg 5034-6576 Ornö Breviks samfällighetsförening. (Glöm inte att skriva fastighetsbeteckning på inbetalningen).
Har du betalt 7 000:- både till MARV och OBs så kommer du att få en återbetalning på 7 000:-. Vi vill då ha uppgift om bank, clearing nummer och kontonummer, maila dessa uppgifter till obs@morbyfjarden.se

2. Arbetet med byggandet av avloppsanläggningen påbörjades måndagen den 19 oktober

3. Ansökan om lån på 20 MKR , för finansieringen av byggnationen, pågår. Handelsbanken har lämnat offert som styrelsen har accepterat. Räntan i offerten är 2,95%

4. Inget nytt har hänt i frågan om Ornö Allservice HB överklagande

2015-10-24
Som du nu säkert redan känner till så har Entreprenören påbörjat avloppsarbeten i ett antal kvarter i Mörbyfjärdens område. Arbetet berör i första hand kvarteren. Lill Brevik, Stor Brevik. Konvaljeholmen, Norra Gärdet, Breviksängen och Stornäset och framför allt de fastigheter som är med i den nybildade Ornö Brevik Samfällighet. Men även andra i dessa kvarter och andra fastighetsägare i området berörs av arbetet.
Dels kan olägenhet uppstå på vägar och på andra gemensamma ytor som innebär att framkomligheten tillfälligt begränsas.
Dels, beroende på att vattenledningarna, som inte fullt ut är utmärkta, kan komma att grävas av. Detta åtgärdas naturligtvis av entreprenören men detta kan ge effekt i ditt vatten på så sätt att det blir lite missfärgat. Detta kan ske vid avgrävning av ledning eller då vattnet varit avstängt en längre eller kortare tid.
Det enda du då behöver göra är att spola ditt vatten till dess att missfärgningen upphör!

Vi kan även informera om att Vattenfall har lämnat besked om att de avser att märka ut var kablar går från nuvarande stolpe till fastighetsgränsen. Vattenfalls egen information till fastighetsägarna är på gång!

Detta projekt har medfinansierats genom stadsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm

Handelsbanken hjälpte OBs med lån till projektet!

Handelsbanken