Två saker om vårt gemensamma dricksvatten

Vattenprov
Det vattenprov som togs den 16 juli i Samfällighetens dricksvattenanläggning innehöll förhöjda halter av Koliforma bakterier. Halten ligger på gränsvärdet för tjänligt dricksvatten (10 cfu/100 ml).

Enligt Eurofins (laboratoriet) finns det egentligen ingen anledning till oro. Hade detta provsvar gällt en enskild dricksvattenbrunn, hade det ansetts vara tjänligt utan anmärkning.
Nya vattenprover kommer att tas i veckan.

Om man ändå är orolig kan man koka dricksvatten till små barn.

Orsaken är ej klarlagd. Vanliga orsaker är inträngning i dricksvattentäkten från ytvatten och/eller undermåliga avlopp.
Låg vattenförbrukning är en annan möjlig orsak (ej aktuellt, se nedan).

Hög Vattenförbrukning
De senaste dagarnas vattenförbrukning har varit osedvanligt hög (120 kubikmeter per dygn). Detta är cirka 20% högre än toppbelastningen vid midsommar. Har någon noterat en möjlig vattenläcka så lämna information till Mattias Nilsson, Åke Hellberg eller Tomas Larsson.

Hushålla med vattnet – Vi är i skärgården!

Styrelsen för Mörbyfjärdens Samfällighet
Sektion B
Mattias Nilsson (mat_nils@hotmail.com)
Åke Hellberg